Zadania ochronne w rezerwacie przyrody Wydma Mołożewska

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało projekt pn. „Zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Wydma Mołożewska”.

Realizacja zadania przyczyni się do polepszania stanu środowiska na obszarze rezerwatu przyrody Wydma Mołożewska poprzez powstrzymanie postępującej sukcesji wtórnej, powodującej zanik siedlisk, lęgowisk, żerowisk ptaków związanych z terenami otwartymi Doliny Bugu. Zabiegi ochronne na powierzchni rezerwatu 60,51 ha polegały na wykaszaniu i wyrywanie samosiewów drzew i krzewów wraz z ich usunięciem poza granice rezerwatu.

Rezerwat przyrody Wydma Mołożewska położony jest w gminie Jabłonna Lacka. Jest to jeden z najciekawszych rezerwatów faunistycznych w Polsce. Obejmuje fragment rozległych nadbużańskich pastwisk przechodzących
w pobliżu rzeki w piaszczyste plaże. O jej specyfice i walorach przyrodniczych decyduje występowanie kilku rzadkich gatunków ptaków. Największą rzadkością był tu kulon. Jest to ptak będący na granicy wymarcia. Ma tu swoją ostoję sieweczka obrożna. Gniazduje biegus zmienny, ma tu najdalej na południe wysunięte stanowisko lęgowe. Spotyka się ponadto brodźca krwawodziobego, rycyka, świergotka polnego, rybitwy i mewy.
Na przelotach spotyka się bataliony, szablodzioby, ostrygojady, dubelty.

Projekt pn. „Zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Wydma Mołożewska”  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,w kwocie 7.000,00 zł.