Zadania ochronne w rezerwacie przyrody Wilcze Błota

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało projekt pn. „Zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Wilcze Błota”.

Prace polegały na wykoszeniu powierzchni otwartej torfowiska oraz wycięciu zakrzaczeń odrostów wierzby, które zarastają powierzchnię torfowiska.

Planowane prace w rezerwacie miały na celu odsłonięcie powierzchni torfowiska w celu odtworzenia siedlisk przyrodniczych.

Nie podejmowanie zabiegów czynnej ochrony przyczyniłoby się do zaniku muraw i zarośnięciu otwartych przestrzenia na terenie rezerwatu i zniszczeniu siedlisk.

Zgodnie z powyższym wykonano zabiegi ochronne na powierzchni ok. 8,45 ha.

Przedmiotowe zabiegi zostały wykonane zgodne z Zarządzeniem nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Wilcze Błota oraz Zarządzeniem nr 41 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Wilcze Błota.

Projekt pn. „Zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Wilcze Błota” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 20.000,00 zł.