Zadania ochronne w rezerwacie przyrody Kózki

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało projekt pn. „Zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Kózki-III etap”.

Realizacja zadania przyczyniła się do polepszania stanu środowiska na obszarze rezerwatu przyrody Kózki poprzez powstrzymanie postępującej sukcesji wtórnej i odsłonięcie muraw napiaskowych w celu umożliwienia gniazdowania ptakom siewkowatym i rybitwom w rezerwacie.

Nie podejmowanie prac przyczyniłoby się do zaniku muraw i zarośnięciu otwartych przestrzenia na terenie rezerwatu i zniszczeniu siedlisk.

Zabiegi ochronne były prowadzone na powierzchni 13 ha poprzez odkrzaczanie i wyrywanie samosiewów drzew i krzewów wraz z ich usunięciem poza granice rezerwatu w celu powstrzymania postępującej sukcesji wtórnej, powodującej zanik siedlisk, lęgowisk, żerowisk ptaków związanych z terenami otwartymi doliny Bugu.

Projekt pn. Zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Kózki-III etap  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 32.000,00 zł.