Odtworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zachowania populacji gatunków chronionych w Białostockim Muzeum Wsi

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w okresie od 2009-2010 realizowało projekt pn. „Odtworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zachowania populacji gatunków chronionych Białostockim Muzeum Wsi”. Celem projektu było odtworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zachowania populacji cennych gatunków flory naczyniowej oraz stabilizacja procesów sukcesji wtórnej roślinności poprzez usunięcie drzew i krzewów, wykoszenie szuwarów i zatamowanie odpływu na powierzchni ok. 1 ha oraz monitoring tego obszaru.

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) –  siedlisko z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, jedno z najbardziej zróżnicowanych półnaturalnych formacji łąkowych powstałych na skutek ekstensywnej gospodarki człowieka. Łąki te wyróżniają się wielogatunkową strukturą. Występuje tu pełnik europejski Trollius europaeus, kosaciec syberyjski Iris sibirica, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, a także pięć gatunków storczyków. Specyficzną cechą siedliska jest zmienny poziom wody gruntowej w ciągu roku, stanowiący zasadniczy element różnicujący i decydujący o wykształceniu się swoistej roślinności. Ze względu na niską produktywność są coraz rzadziej użytkowane, wraz z zaprzestaniem wykaszania pokrywają się zaroślami i zapustami leśnymi, a ich bogactwo gatunkowe drastycznie spada. W celu utrzymania siedliska w przyrodzie konieczne jest prowadzenie czynnej ochrony w celu zachowania dotychczasowego, tradycyjnego, ekstensywnego użytkowania kośnego.

Projekt został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.