Statut Towarzystwa Ochrony Siedlisk ProHabitat:

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” (nazwa skrócona „ProHabitat”) zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym, trwałym stowarzyszeniem grupy ludzi skupionych wokół wspólnego celu.

§ 2

Towarzystwo posiada osobowość prawną i działa w oparciu o niniejszy Statut na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 3

Działalność Towarzystwa oparta jest na pracy społecznej członków. Może także zatrudniać pracowników.

§ 4

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także może działać poza jej granicami. Jej głównym obiektem zainteresowań jest obszar Polski Północno-Wschodniej.

§ 5

Siedziba Towarzystwa zlokalizowana jest w Białymstoku.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, związków i spółek w celu realizacji zadań statutowych.

§ 7

W celu współpracy z zagranicą Towarzystwo może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 8

Towarzystwo posługuje się pieczęciami i znakami graficznymi określonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział II. CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 9

Do celów Towarzystwa należy:

 1. Szeroko rozumiana ochrona środowiska.
 2. Ochrona siedlisk przyrodniczych, przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego oraz ograniczanie strat zasobów różnorodności biologicznej.
 3. Prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności na rzecz ochrony środowiska, szczególnie ochrony przyrody i zasad zrównoważonego rozwoju.
 4. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz obiektów kulturowych i historycznych.
 1. Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody oraz edukacji ekologicznej.
 2. Podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego.
 3. Wspieranie działań na rzecz ekologii, turystyki i krajoznawstwa.
 4. Wspieranie inicjatyw na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 5. Rozpowszechnianie technik numerycznych z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, geoinformacji i kartografii.
 6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie stanu środowiska ograniczającego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

§ 10

Cele Towarzystwa realizowane są poprzez:

 1. Bezpośrednie działania na rzecz ochrony przyrody, zmierzające do ochrony zagrożonych ekosystemów.
 2. Prowadzenie i wspieranie kompleksowych projektów z zakresu renaturyzacji siedlisk przyrodniczych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.
 3. Inicjowanie, prowadzenie, organizowanie i finansowanie badań naukowych.
 4. Organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów, zebrań, wystaw, konkursów, kursów, szkoleń, wycieczek, obozów oraz wypraw mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 6. Publikowanie wyników prowadzonych prac w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.
 7. Wykonywanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
 8. Występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych w postępowaniu w przypadkach naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody.
 9. Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo.
 10. Organizowanie i propagowanie turystyki.
 11. Opracowywanie projektów geoprzestrzennych zawierających opisowe i graficzne bazy danych oraz kartograficznych wizualizacji przestrzeni.
 12. Współpraca z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach.
 13. Współpraca z administracją państwową i samorządową.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkami Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy mający oraz niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

Członkowie dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 13

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, na podstawie decyzji Zarządu, które złożyły deklarację członkowską na piśmie, popartą pozytywną opinią dwóch członków Towarzystwa.

§ 14

Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne lub prawne, na podstawie decyzji Zarządu lub na pisemny wniosek 3 członków Towarzystwa, deklarujące i realizujące cele Towarzystwa.

§ 15

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek 5 członków Towarzystwa osobom fizycznym, które szczególnie zasłużyły się w rozwijaniu idei ochrony przyrody.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Towarzystwa.
 2. Korzystania z majątku Towarzystwa.
 3. Brania udziału w organizowanych przez Towarzystwo przedsięwzięciach.
 4. Zgłaszania wniosków w zakresie działalności Towarzystwa.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Propagowania i aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak być głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia przez Zarząd na skutek nie opłacania składek rocznych i dodatkowych.
 3. Rażącego naruszenia Statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 4. Śmierci członka Towarzystwa.

 § 20

Od uchwały Zarządu o utracie członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 21

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 3 lata.

§ 23

Członkowie Towarzystwa nie mogą być jednocześnie w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

§ 24

W razie, gdy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu.

 § 25

Władze Towarzystwa podejmują decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

A. Walne Zebranie Członków

§ 26

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 27

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 28

Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest corocznie na początku roku, z inicjatywy Zarządu Towarzystwa.

§ 29

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwoływane w każdym czasie przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 30

Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w § 27 i 28 ustala Zarząd.

§ 31

Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Przewodniczący obrad, wybierany przez Zarząd.

§ 32

Z każdego Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podlega zatwierdzeniu w głosowaniu podczas kolejnego posiedzenia. Osobę sekretarza wyznacza Przewodniczący obrad. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.

§ 33

W Walnym Zebraniu Członków, obok członków zwyczajnych, mogą brać udział członkowie wspierający i honorowi.

§ 34

Walne Zebranie Członków posiada następujące kompetencje:

 1. Podejmuje wszelkie działania i czynności niezbędne do realizacji statutowych zadań Towarzystwa, w tym określa kierunki i program działania Towarzystwa.
 2. Uchwala zmiany statutu, na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek 5 członków Towarzystwa.
 3. Wybiera i odwołuje wszystkie władze Towarzystwa.
 4. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej Zarządu.
 5. Udziela absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu.
 7. Podejmuje uchwały na wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.
 9. Nadaje tytuł honorowego członka Towarzystwa.
 10. Podejmuje uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
 11. Powołuje pełnomocnika do reprezentowania stowarzyszenia w umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach pomiędzy Towarzystwem a członkiem Zarządu.
  B. Zarząd
  § 35

Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa, kieruje całą jego działalnością oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

§ 36

Zarząd składa się z 3 osób, w tym z prezesa i 2 wiceprezesów. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje zarządcze społecznie, nie pobierając za nie wynagrodzenia.

§ 37

Zarząd zbiera się w czasie i miejscach przez siebie ustalonych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 38

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu. Posiedzeniom przewodniczy prezes Zarządu.

§ 39

Przebieg posiedzeń jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu i podpisywany jest przez prezesa Zarządu.

§ 40

Zarząd posiada następujące kompetencje:

 1. Koordynuje i czuwa nad działalnością Towarzystwa, zgodnie ze Statutem.
 2. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków.
 3. Sporządza plany pracy i budżetu.
 4. Zwołuje Walne Zebrania Członków.
 5. Zarządza majątkiem Towarzystwa.
 6. Podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa.
 7. Podejmuje uchwały o przyjmowaniu członków do Towarzystwa lub o utracie członkostwa.
 8. Uchwala wartość, sposób oraz termin wnoszenia przez członków Towarzystwa składek rocznych oraz składek dodatkowych.
 9. Przygotowuje i przedstawia sprawozdania z działalności Towarzystwa.
 10. Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, nawiązuje i utrzymuje kontakty przez dowolnego członka zarządu.
 11. Upoważnia osoby spoza składu Zarządu do występowania w imieniu Towarzystwa w określonych sprawach.

 C. Komisja Rewizyjna

§ 41

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.

§ 42

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członka Komisji.

§ 43

Komisja Rewizyjna zbiera się w czasie i miejscach przez siebie ustalonych, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 44

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji Rewizyjnej.

§ 45

Komisja Rewizyjna posiada następujące kompetencje:

 1. Kontroluje działalność Zarządu.
 2. Składa wnioski z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Występuje z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składa wniosek o absolutorium dla władz Towarzystwa.
 5. Składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział V. MAJĄTEK I FINANSE TOWARZYSTWA

§ 46

Majątek Towarzystwa powstaje z:

 1. rocznych i dodatkowych składek członkowskich,
 2. darowizn,
 3. ze spadków i zapisów,
 4. dotacji, grantów, subwencji itp.,
 5. dochodów z ofiarności publicznej,
 6. dochodów z własnej działalności,
 7. dochodów z majątku Towarzystwa,
 8. odsetek bankowych.

§ 47

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.

§ 48

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 49

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

§ 50

Do ważności pism i dokumentów wiążących pod względem majątkowym i finansowym wymagany jest podpis prezesa i członka Zarządu, a w sprawach innych niż majątkowe i finansowe, wymagany jest podpis dowolnego członka Zarządu.

 

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 52

Nazwa Towarzystwa oraz znaki graficzne nie mogą zostać przejęte przez żadne inne Stowarzyszenie, powstałe po jego rozwiązaniu.

§ 53

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz podejmuje uchwały o przeznaczeniu majątku.

§ 54

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie rozstrzyga Zarząd w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.