Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z siedzibą w Białymstoku jest organizacją pozarządową powstałą w 2008 r. [18.III.2008] działającą na obszarze Polski Wschodniej i Północno – Wschodniej.

Głównym celem aktywności jest:
– szeroko rozumiana ochrona środowiska,
– ochrona siedlisk przyrodniczych, przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego oraz ograniczanie strat zasobów różnorodności biologicznej,
– prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności na rzecz ochrony środowiska, szczególnie ochrony przyrody i zasad zrównoważonego rozwoju,
– ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz obiektów kulturowych i historycznych,
– inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody oraz edukacji ekologicznej,
– podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego,
– wspieranie działań na rzecz ekologii, turystyki i krajoznawstwa,
– wspieranie inicjatyw na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
– rozpowszechnianie technik numerycznych z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, geoinformacji i kartografii,
– ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie stanu środowiska ograniczającego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Nasze Towarzystwo skupia ludzi od lat związanych z ochroną przyrody (Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy), jak również osoby młode, aktywne, dla których zachowanie przyrody dla przyszłych pokoleń staje się misją życiową. Idea powstania ProHabitat wiąże się z działalnością Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej jako jego profesjonalna kontynuacja. Obecnie liczy 16 członków.