Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z siedzibą w Białymstoku jest organizacją pozarządową powstałą w 2008 r. [18.III.2008] działającą na obszarze Polski Wschodniej i Północno – Wschodniej.

Głównym celem aktywności jest ochrona siedlisk przyrodniczych, a w szczególności:

  • ograniczenie degradacji środowiska naturalnego,
  • ochrona zasobów różnorodności biologicznej na poziomie gatunków i ekosystemów,
  • renaturalizacja obszarów zagrożonych i zdegradowanych,
  • restytucja naturalnych stosunków wodnych na terenach o zaburzonym reżimie hydrologicznym,
  • podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego i jej popularyzacja,
  • rozpowszechnianie technik numerycznych z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, geoinformacji i kartografii, w zastosowaniach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.

Nasze Towarzystwo skupia ludzi od lat związanych z ochroną przyrody (Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy), jak również osoby młode, aktywne, dla których zachowanie przyrody dla przyszłych pokoleń staje się misją życiową. Idea powstania ProHabitat wiąże się z działalnością Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej jako jego profesjonalna kontynuacja. Obecnie liczy 19 członków.