Monitoring rybitwy rzecznej i ochrona czynna w rezerwacie przyrody Stawy Siedleckie

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało projekt pn. Monitoring rybitwy rzecznej oraz realizacja zadań czynnej ochrony rybitwy rzecznej na terenie rezerwatu Stawy Siedleckie ”.

Rybitwa rzeczna jest nielicznym ptakiem lęgowym w naszym kraju. Gatunek ten znajduje się na liście wyszczególnionej przez Załącznik I Dyrektywy Ptasiej, co oznacza że jest on priorytetowym gatunkiem w międzynarodowej sieci obszarów Natura 2000. W latach 90. ubiegłego wieku rybitwy rzeczne gniazdowały na terenie rezerwatu Stawy Siedleckie. Maksymalnie notowano na stawach kilka par. W kolejnych latach nastąpił gwałtowny zanik miejsc lęgowych rybitwy. Budowa sztucznej platformy pływającej miała na celu przywrócenie rybitwom rzecznym siedlisk umożliwiających efektywne gniazdowanie.

Projekt pn. Monitoring rybitwy rzecznej oraz realizacja zadań czynnej ochrony rybitwy rzecznej na terenie rezerwatu Stawy Siedleckie  dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.800,00 zł.