Monitoring rybitwy czarnej na obszarze Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało projekt pn. Monitoring  rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 200 Dolina Kostrzynia PLB140009”.

Realizacja zadania przyczyniła się do wytypowania miejsc gdzie należy podjąć działania ochronne w celu utrzymania siedlisk i gatunków. Towarzystwo  planuje dalsze pozyskiwanie środków na realizację działań czynnej ochrony
w kolejnych latach (budowę sztucznych platform dla rybitw, redukcja drapieżników).

Projekt pn. „Monitoring  rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 200 Dolina Kostrzynia PLB140009 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.800,00 zł