Bazy danych przestrzennych obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska

Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat rozpoczęło realizację zadania pod nazwą „Bazy danych przestrzennych obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska jako kluczowe narzędzie w zarządzaniu przestrzenią przyrodniczą”. Zadanie jest przedsięwzięciem priorytetowym z dziedziny Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów – wspieranie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem ustawowych form ochrony przyrody. W całości zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Projekt „Bazy danych przestrzennych obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska jako kluczowe narzędzie w zarządzaniu przestrzenią przyrodniczą” ma na celu opracowanie przestrzennych struktur bazodanowych, które będą podstawą do ustanowienia zarządzenia wykonawczego i kompleksowego wdrożenia zadań ochronnych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska. Zakres opracowania obejmuje aktualizację i weryfikację następujących zagadnień tematycznych:

  • rozmieszczenie przedmiotów ochrony występujących w obszarze Natura 2000,
  • identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych,
  • określenia zadań ochronnych eliminujących lub ograniczających zidentyfikowane zagrożenia,
  • ustalenia do planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekt pn. „Bazy danych przestrzennych obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska jako kluczowe narzędzie w zarządzaniu przestrzenią przyrodniczą” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.